ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Consulting Engineers & Scientists

Η EUCAT SA  από το 1990, έχει στηρίξει εκατοντάδες οργανισμούς να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

Το πετύχαμε, μέσω της παροχής τεχνικά άρτιων, επιστημονικά επίκαιρων και τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων, θεωρώντας πάντοτε ως μέτρο της επιτυχίας μας την ευρωστία, την ποιοτική υπεροχή και την βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών μας.

Η EUCAT SA από το 1990 μέχρι σήμερα, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από τέσσερις χιλιάδες επαγγελματίες, συμβούλους, επιθεωρητές και στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα της Ποιότητας. Περισσότεροι από 56% αυτών, μας επιλέγουν κατόπιν σύστασης από δικό τους φίλο ή συνεργάτη.

Δεκάδες εργαστηριακές, διαγνωστικές και πρωτότυπες συσκευές έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής μας, υποστηρίζουν καθημερινά το έργο εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, εργαστηρίων και βιομηχανιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το επιστημονικό προσωπικό της EUCAT SA, με εμπειρία σε τεχνολογικά απαιτητικές εφαρμογές, όπως σε έργα της ΔΕΗ, ΕΛΟΤ, EMC ΕΛΛΑΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΟΠΕ, AGROCERT, MEDISPES, ΜΠΑΚΑΚΟΣ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, NASA, US NAVY, IBM, κ.α., της συμμετοχής σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και την συνεχή επένδυση σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα και KNOW HOW, αποτελεί αξιόπιστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για σίγουρες, βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις.

Σύμβουλος Επιδοτούμενων Επενδυτικών Προγραμμάτων

Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης:
– ISO 9001 (Ποιότητας)
– ISO 22000 (Ασφάλειας Τροφίμων  – HACCP)
– ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Προστασίας)
– ΕΛΟΤ 1429 (Διαχειριστικής Επάρκειας) 
– ΕΛΟΤ 1435 (Διαχειριστικής Επάρκειας Παρόχων Υπηρεσιών Επικοινωνίας)

Σύμβουλοι Συστημάτων Διαπίστευσης:
– ISO 17020 (Φορέων Ελέγχου) 
– ISO 17021 (Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων)
– ISO 17024 (Φορέων Πιστοποίησης Επαγγελματιών)
– ISO 17025 (Εργαστηρίων)
– ISO 17065 (πρώην EN 45011 – Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντων)
– ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (Έλεγχος Συμμόρφωσης με Κοινοτικές Οδηγίες για Σήμανση CE)

Εκπαίδευση Επιθεωρητών, Συμβούλων και Στελεχών Επιχειρήσεων:
– ISO 9001:2015  Επιθεωρητές/Κύριοι Επιθεωρητές Ποιότητας.
– ΕΛΟΤ 1429 – Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικών Δικαιούχων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
– ΕΛΟΤ 1435 – Σύστημα Πιστοποίησης Παρόχων Υπηρεσιών Επικοινωνίας.
– ISO 22000 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων HACCP.
– Επιθεωρητές ISO 45001 (Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας).
– Εισαγωγή στην Ολική Ποιότητα (TQM).
– ISO 17025  Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαπίστευσης Εργαστηρίων.
– ISO 14001:2015 Επιθεωρητές / Κύριοι Επιθεωρητές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
– ΥΑ 15523/2006 & ΥΑ 14708/2007  Υποχρεωτική Εκπαίδευση Χειριστών τροφίμων στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.
– ISO 22000  Eσωτερικοί Επιθεωρητές Συστήματος HACCP.
– ISO 9001  Εσωτερικοί Επιθεωρητές – Διάρκεια 2 ημέρες
– AGRO 2-1, AGRO 2-2, GLOBALPGAP.
– PCQI PREVENTIVE CONTROLS QUALIFIED INDIVIDUAL FOR HUMAN FOOD

Scroll to Top