ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΠΟΨΕΙΣ-ΝΕΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  . | COVID-19Home PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Decor Image
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

 
Home : ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ : ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

 

Α.  ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Β.  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.  Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 8/3/2016 έως 18/4/2016.  
Χρηματοδοτείται: Επιχειρησιακό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού από 5.000,00 ευρώ έως 25.000,00 ευρώ.  
Ποσοστό Επιδότησης:  100%.  

Για επιλέξιμους ΚΑΔ, κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Για κριτήρια συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Για δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ.

 Για την Αίτηση Συμμετοχής, μαζί με λεπτομερή Οδηγό Εφαρμογής, πατήστε εδώ.

 

2.  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. 

Με το πρόγραμμα ενισχύονται : (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 17/3/2016 έως 27/4/2016.  
Χρηματοδοτείται: Επιχειρησιακό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ.  
Ποσοστό Επιδότησης:  100%.  

Για επιλέξιμους ΚΑΔ, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

Για κριτήρια συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Για δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

 Για την Αίτηση Συμμετοχής, μαζί με λεπτομερή Οδηγό Εφαρμογής, πατήστε εδώ.

 

3.  Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Με το πρόγραμμα ενισχύονται οι "τουριστικές" επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (στο Παράρτημα ΙΙ του οδηγού Εφαρμογής) από τότε, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 29/3/2016 έως 17/5/2016.  
Χρηματοδότηση: Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000). Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν, ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€.  

Ποσοστό Επιδότησης:  Η χρηματοδότηση του προγράμματος δύναται να είναι μέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για επιλέξιμους ΚΑΔ, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

Για κριτήρια συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

Για δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

 Για την Αίτηση Συμμετοχής, μαζί με λεπτομερή Οδηγό Εφαρμογής, πατήστε εδώ.

 

4.  Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ως κάτωθι:

α. Υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

β. Νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

Οι 8 στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

·         Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

·         Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

·         Υλικά / Κατασκευές

·         Εφοδιαστική Αλυσίδα

·         Ενέργεια

·         Περιβάλλον

·         Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

·         Υγεία

Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 7/4/2016 έως 20/5/2016.  
Χρηματοδότηση: Ο συνολικός επιχουρηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000).
 

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

- Μηχανήματα – Εξοπλισμός

- Άϋλες Δαπάνες

-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι €24.000 ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Ποσοστό Επιδότησης:  Η χρηματοδόστηση του προγράμματος δύναται να είναι μέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για επιλέξιμους ΚΑΔ, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

Για κριτήρια συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

Για δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεβάστε το αρχείο εδώ. 

 Για την Αίτηση Συμμετοχής, μαζί με λεπτομερή Οδηγό Εφαρμογής, πατήστε εδώ.

 

 

Bookmark and Share
Username

Password

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2019

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%


        

© 2022 - EUCAT SA Consulting Engineers & Scientists

Παραδείσου 14, 15125 Μαρούσι, Tηλ: 210 7486 407 Φαξ: 210 7792 041 E-mail: eucat@eucat.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol 4 seo cms