ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣHome PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Decor Image
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ
ΜΕΤΡΟ 123 Α «Μεταποίηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων»
Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
΄΄ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ΄΄
DIGI MOBILE
ΠΕΠ 2012 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό
FAST TRACK
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
"ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Επιχειρησιακο Πρόγραμμα "Αλιεία"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

 
Home : ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ : ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

 

Α.  ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Β.  ΠΡΟΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.  Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβλάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 8/3/2016 έως 18/4/2016.  
Χρηματοδοτείται: Επιχειρησιακό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού από 5.000,00 ευρώ έως 25.000,00 ευρώ.  
Ποσοστό Επιδότησης:  100%.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξιμες δαπάνες, κριτήρια επιλογής επιδοτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, θα βρείτε εδώ.

 

2.  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. 

Με το πρόγραμμα ενισχύονται : (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

 Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 17/3/2016 έως 27/4/2016.  
Χρηματοδοτείται: Επιχειρησιακό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ.  
Ποσοστό Επιδότησης:  100%.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξιμες δαπάνες, κριτήρια επιλογής επιδοτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, θα βρείτε εδώ.

 

3.  Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Με το πρόγραμμα ενισχύονται οι "τουριστικές" επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (στο Παράρτημα ΙΙ του οδηγού Εφαρμογής) από τότε, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 29/3/2016 έως 17/5/2016.  
Χρηματοδότηση: Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000). Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν, ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€.  

Ποσοστό Επιδότησης:  Η χρηματοδότηση του προγράμματος δύναται να είναι μέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξιμες δαπάνες, κριτήρια επιλογής επιδοτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, θα βρείτε εδώ.

 

4.  Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ως κάτωθι:

α· Υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

β·   Νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015


Οι 8 στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

·         Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

·         Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

·         Υλικά / Κατασκευές

·         Εφοδιαστική Αλυσίδα

·         Ενέργεια

·         Περιβάλλον

·         Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

·         Υγεία

Περίοδος Υποβολής Αίτησης: 7/4/2016 έως 20/5/2016.  
Χρηματοδότηση: Ο εσυνολικός επιχουρηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000).
 

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

- Μηχανήματα – Εξοπλισμός

- Άϋλες Δαπάνες

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι €24.000 ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Ποσοστό Επιδότησης:  Η χρηματοδόστηση του προγράμματος δύναται να είναι μέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξιμες δαπάνες, κριτήρια επιλογής επιδοτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, θα βρείτε εδώ.

Bookmark and Share
Username

Password

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντιδρώντας σθεναρά στην οικονομική κρίση που έχει διαπεράσει πλέον λα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας, η EUCAT SA προσφέρει.....

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2016

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ISO ΜΕ 350,00 ΕΥΡΩ!!!


        

© 2016 - EUCAT SA Consulting Engineers & Scientists

Βασ. Σοφίας 95, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210-7486407 Fax: 210-7792041

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol 4 seo cms