ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΠΟΨΕΙΣ-ΝΕΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |  . | COVID-19Home PageClearSite MapClearMailClearPrintClearRssClearEnglish
Decor Image
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ

 
Home : ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ : ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ξεκίνησε από τις, 21.04.2011 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων άνω των 50 εκ ευρώ στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011.
Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 31.05.2011 τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών καθεστώτων του επενδυτικού νόμου, καταρχήν ηλεκτρονικά, και κατόπιν σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
Οι επενδυτές καλούνται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου, όπως οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, μέσω του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.). Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησής του μέσω διαδικτύου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε νε βρείτε εδώ. ή επικοινωνήστε με την EUCAT SA στο 210 7486.407.
Επίσης, στα μέσα Μαΐου αναμένεται η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων για την επιχειρηματικότητα των νέων και τα σχέδια συνέργειας και δικτύωσης (clusters).
Η υποβολή για τα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκ ευρώ ξεκίνησε από τις 21.04.2011 και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε νε βρείτε εδώ.

Στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου γενικής επιχειρηματικότητας, ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 50% του προϋπολογισμού) περιουσιακά στοιχεία όπως:

 

 

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως το 40% του προϋπολογισμού.
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ.
 • Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια).

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης. Η ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής.
 • Στα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας χορηγείται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής μόνο και εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
 • Στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 70% της ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 30% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
 • Στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 80% της ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 20% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του μεταποιητικού τομέα, της πληροφορικής και της έρευνας.
Η υποβολή των φακέλων γίνεται από 1/4/2012 έως την 30/4/2012. Ακολουθεί η αξιολόγηση και η έγκριση των επιλέξιμων προτάσεων με την καλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
 • Ενημέρωση για τα κριτήρια του Αναπτυξιακού Νόμου
 • Συλλογή προσφορών και κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου
 • Προσδιορισμό του χρηματοδοτικού σχήματος λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ρευστότητας και δανεισμού που έχουν (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, χρήση ίδιων κεφαλαίων, leasing, δανεισμός από τράπεζα)
 • Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)
 • Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία υποβολής της πρότασης.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ
 
Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί την βάση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας στοχεύοντας στη στήριξη της αναπτυξιακής μας πορείας στις επενδύσεις.  Εστιάζει στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ορίζει ότι ο νέος επενδυτικός νόμος θα εφαρμοστεί άμεσα και πρώτη πρόσκληση θα έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου του 2011.
Σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες και οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές). Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του και ανάλογα με την περίπτωση δύναται να φτάνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Ο νέος νόμος προβλέπει τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων:
 
Α.  Γενικά καθεστώτα επενδύσεων
1.  Αφορούν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας
2.  Στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία
3.  Προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη
 
Β. Ειδικά καθεστώτα επενδύσεω.ν Αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όπως:
1.  Τη νεανική επιχειρηματικότητα
2.  Τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια
3.  Τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων
4.  Τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης
 
Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως:
 • Φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις.
 • Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου.
 • Επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός.
Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά με τη χορήγηση ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν
Στις καινοτομίες του νέου Επενδυτικού Νόμου περιλαμβάνονται:
 1. Πρόβλεψη ετήσιου και συγκεκριμένου προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων που θα καθορίζει το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 2. Φοροαπαλλαγές που θα είναι πάντοτε τριπλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Συγχρόνως θα υλοποιούνται οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες.
 3. Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο φορές το χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα.
 4. Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.
Παράλληλα, εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της βαθμολόγησης και κάθε εξάμηνο θα ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις της κάθε περιόδου με στόχο ο επιχειρηματίας να γνωρίζει το ποσό που θα εισπράξει και τον χρόνο, ώστε να μπορεί προχωρά τα επενδυτικά του σχέδια.
Για περισσότερες πληροφορίες και περιόδους υπποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για χρηματοδότηση, πατήστε εδώ

 

Bookmark and Share
Username

Password

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2019

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%


        

© 2021 - EUCAT SA Consulting Engineers & Scientists

Παραδείσου 14, 15125 Μαρούσι, Tηλ: 210 7486 407 Φαξ: 210 7792 041 E-mail: eucat@eucat.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol 4 seo cms